Bu üründen 91 adet satılmıştır.

Yeni Dünya'da Eski Osmanlılar: El-Turco // SAYI: 75 (Kasım 2014)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Avrupa’da Türk Modasını Başlatan Albüm
“Şark Milletlerini Temsil Eden Yüz Baskı Resim Derlemesi”, Fransız elçisi Marki de Ferriol tarafından 1714;’te Fransa Kralı XIV. Louis’ye sunulmuştu. 18;. asır Osmanlı hayatını yansıtan ve Avrupa’da Türk modasını başlatan eseri daha da önemli kılansa Hollandalı ressam Van Mour’un çizimleri…

Yıldırım Bayezid Hanın Annesi: Gülçiçek Hatun
Gülçiçek Hatun, Sultan Birinci Murad Han’ın hanımı ve Yıldırım Bayezid Han’ın (padişahlığı 1389;-1402;) annesidir. Yıldırım Bayezid bu hanımdan 1360; yılında dünyaya geldi. Gülçiçek Hatun’un Yahşi Bey isminde bir oğlu daha vardır. Bursa Muradiye’de Yahşibey Mahallesi’nde kendi adını taşıyan türbesinde medfundur.

Osmanlı Fermanı Kudüs'te Hâlâ Yürürlükte
Kudüs’te Kıyamet Kilisesi’nin balkonundaki ahşap merdiven 162; yıldır aynı yerde, aynı şekilde duruyor. Merdiveni bir buçuk asırdır burada tutan şeyse, devrin Osmanlı padişahı Abdülmecid Han’ın beldeye göndermiş olduğu bir ferman…

Sahipsiz Ülke: SURİYE
Suriye hiçbir zaman Suriyelilerin olmayacaktır. Çünkü Suriye, Ermenistan gibi hakikî vücûdu olmayan bir isimden ibarettir. İtalya ve Bulgaristan gibi başlı başına bir memleket ve millet değildir. Nüfusu iki milyonu geçmez. Bu iki milyondan Müslüman olanlar Hristiyanlarla uyuşmaz, Katolik Hristiyan olanlar da Ortodokslarla geçinemez.

Yeni Dünyada Eski Osmanlılar: EL TURCO
Suriye ve Lübnandan başlayarak Güney Amerikanın kalabalık şehirlerine uzanan büyük göç dalgasının hikayesi tüm ihtişamıyla tarihin kıvrımlarında kaybolurken, "El Turco", bu hazin göç yolculuğunun sonunda kimliklerini yitiren Osmanlı vatandaşlarına verilen isim olmuştu. Aradan bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen, geçmişte "Yeni Dünya" olarak anılan Amerika kıtasının güneyindeki soluk tabelalar, kalabalık sokaklar ve o sokaklara açılan evlerdeki hatıra ve fotoğraflarda yaşıyor hala Eski Osmanlılar...

Güney Amerikada İlk Müslümanlar
Cenovalı denizci Kristof Kolomb’dan asırlar önce İskandinav Vikingleri tarafından ziyaret edildiğine dair araştırmalara rağmen keşfi, Kolomb’un 1492; tarihli seferiyle tarihlendirilen Amerika Kıtası, -aslında- Doğu’daki Müslüman Türk devletlerinin yükselişi karşısında kendi sınırlarına hapsolan Avrupalı devletler için yeni, ama kadim dünya için muhtemelen- keşfi çok daha eskilere uzanan –unutulmuş- bir kıtaydı.

Okyanusta İki Osmanlı Korveti
On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi ile Bahriye Nezareti’ne mensup savaş gemilerimizin dünya sularındaki faaliyetlerine bakıldığında kayda değer bir Osmanlı deniz gücünün varlığından söz etmek mümkündür.

Akhisar’daki Şahin Kayası Gibi Yüksek Dağ Görmedim
Ey vefalı dostlarım, 32; senedir 18; padişahlık yer seyahat ettim, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı yerler içerisinde böyle heybetli yüksek bir dağ görmedim. Ateş saçan güneş inişe geçmeyince kalenin zirvesi üzerindeki burçları ortaya çıkmaz. Ta bu mertebe yüksek Elvend Dağı gibi acayip ve garip bir dağdır.

Satılık Hazine Meclis Gündeminde
Topkapı Sarayı hazinelerinin 1924; yılında ülkeyi bayındır hale getirmek maksadıyla satılmak istendiğini, bu iş için Avrupa’dan uzmanlar davet edilerek hazineye bedel biçildiğini geniş bir dosya halinde işlemiştik. Bu yazımızda, 1950; yılında hükümet değişikliğinin ardından hazine satma teşebbüsünün meclisteki akislerini ve bu hususta verilen önergeleri taşıyacağız sayfalarımıza.

"Kelâm kalemin yerini almamalıdır"
Prof. Dr. Ali Birinci’nin, tarihçiler ve yayıncılar için düstur niteliğindeki notları oldukça ilgi çekti. Bu ay, kitap yayıncılığındaki usulsüzlükler, ilim ve kültür dünyasının başıboşluğuna dair notları ilginize sunuyoruz...

Robert Kolej'e öğretmen nasıl seçilirdi?
Eğitim sistemimizin en temel meselelerinden biri öğretmen yetiştirme üzerinde odaklanmakta. Robert Kolejin kurucusu Cyrus Hamlinin koleje öğretmen alınırken hazırladığı şartlarsa dikkate değerdir…

Darül-Huffazda Asayiş Berkemal mi?
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin güzide eserleriyle süslenmiş olan Konya’da Hacı Ali Efendi Darü’l-Huffazı (Hafızlar Mektebi). Hafız yetiştirilen, tefsir ve hadis gibi ilimlerin okutulduğu bina, 1429; tarihinde hayırsever Müderris Hacı Ali Efendi tarafından yaptırılmış. 16;. asra kadar darü’l-huffaz, daha sonraki yüzyıllarda ise muallimhane, darü’lkurrâ olarak hizmet vermiş.

Râzîden Harikulade Bir Tedavi Usulü
Samanî meliklerinden Emîr Mansûr bin Nuh (961;-976;), şiddetli bir hastalığa tutulmuş, hatta yürüyemez hale gelmişti. Tabipler tedavisinden aciz kalmışlar, Rey şehrindeki Muhammed bin Zekeriyyâ Râzî’ye (865;-925;) bir elçi gönderip tedavisi için davet etmişlerdi.

Türkistandan İstanbula Bir Şehadetin Hikâyesi
Muhammed Ali Halfa Sabıroğlu Dukçi Îşân, 19;. yüzyılda (1856;-1898;) yaşamış, Türkistanlı bir mutasavvıftır. Orta Asya’nın Fergana Vadisi bölgesinde, çevresindeki halkı irşat ile meşgul olmuştur; Özbek, Kırgız, Tacik, Türkmen gibi birçok milletten müritleri olmuş önemli bir şahsiyettir.

"Fars Genci Bin Sene Önceki Eserleri Anlıyor!"
Üniversitedeki çalışma odasında bizleri ağırlayan Cihan Hoca hayata, kitaba ve kültüre dair okuyup yazdıklarından gidip gördüklerine pek çok tecrübesini Yedikıta okurlarıyla paylaştı…

Avrupalılar Kağıthanenin Çamurunu Çalmış!
Hıristiyan hükümdarların ülkelerinde bulunan tophaneler dahi Kâğıthane çamuruna muhtaçtırlar.