Bu üründen 114 adet satılmıştır.

Osmanlı'da Derin Yapılanma: Şemsi Paşa Suikasti // SAYI: 49 (Eylül 2012)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

İzzetle Geldi Âleme Şehzâdemiz
Osmanlı Devleti’ni 33; yıl muvaffakiyetle idare eden Osmanoğulları’nın son büyük padişahı Sultan İkinci Abdülhamid han ne zaman ve nerede doğmuştu? Padişahın ikinci oğlu olan bu şehzadeye Abdülhamid isminin verilmesinin bir sebebi var mıydı?

Osmanlı'da Derin Yapılanma: Şemsi Paşa Suikasti
Yaptığı faaliyetlerle Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti, özellikle Rumeli’nde daha organize faaliyet gösteriyor, devlet adamlarına karşı suikastlarda bulunuyordu.

Cihan Pehlivanı Kara Ahmed Ayıya Karşı
Düğünün dördüncü gününde Çingene ayıcılar kendilerine mahsus zilsiz teflerle zincirlerini şakırdatarak düğün alanına geldiler ve ayılarla komik gösteriler yaptılar.

Geçmişle Geleceği Bağlayan Köprü: Lisan
Milletleri tarihe bağlayan en önemli unsur muhakkak ki lisandır. On dört asırlık bir medeniyeti taşıyan lisanımız da zamanla gelişmiş, halka mal olmuştur.

1664;’te Viyana Kapılarından İhtişamla Geçtik
Evliya Çelebi’nin Viyana’yı tasvir ederken, Osmanlı’nın ihtişam ve kudretini de gözler önüne serer. Kara Mehmed Paşa’nın şehri fethetmiş bir ordu edasıyla Viyana’ya girişi bir şiir gibi anlatılır…

At Arabasından Otomobile
Bir zamanlar Osmanlı’nın payitahtı olan İstanbul, ülkenin en büyük ve kalabalık nüfuslu şehri unvanını günümüzde de devam ettirmektedir. Günümüz İstanbul’unun birinci problemi olarak adlandırılan ulaşımın hikâyesi 1900;’lü yılların başında başlar.

Osmanlı'nın Savaştaki Maharetinin Sırrı
Osmanlı Devleti kuruluşundan Karlofça Antlaşmasına (1699;) kadar neredeyse hiç yenilgi yüzü görmedi. Onun başarısını savaş meydanından çok, savaş öncesi yaptığı plan ve programlarda aramak gerekir.

Âlim ve Cesur Bir "Köprülü"
Köprülüzâde Abdullah Paşa, takriben 15; aydır serasker idi. Bu vazifesi sırasında birçok kararlar aldı, ilgili mercilere emirler gönderdi. Ve Osmanlı bürokrasisinin gereği olarak bu emirler, günümüze ulaşabilmiş bir deftere kaydedildi...

Osmanlı’yı Temsil Edecek Elbise İsteyen Moris Adası İmamı
Sultan İkinci Abdülhamid Han ile devamlı irtibatlıolan Moris Adası İmamı Şeyh Nasreddin padişahtan hususi bir istekte bulunmaktadır. Bu istek Osmanlı’yı temsil edecek bir resmi kıyafet gönderilmesi ricasıdır.