Bu üründen 99 adet satılmıştır.

Kurtlar Sofrasında Ortadoğu // SAYI: 59 (Temmuz 2013)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

İttihatçıların Hıristiyan Severliği
"Biz o zaman sanıyorduk ki Avrupa devletlerinin bize gösterdiği düşmanlık bizim Orta Çağ tarzında yaşayışımızdan kaynaklanır, idaremizin bozukluğundan ve saray ile Bâb-ı Âli’nin köhne düşüncesinden doğar…”

Kurtlar Sofrasında Ortadoğu: Gizli Anlaşmalar (1914;-1921;)
20;. yüzyıl Ortadoğu coğrafyasının siyasi ve fiziki sınırlarının çizilişi, aslında Osmanlı Devleti’nin var olma mücadelesi verdiği (yaklaşık) son yüz elli senelik dönemle de yakından ilişkilidir.

Ortadoğu Neresi? Ortadoğunun Tanım ve Tasnif Sorunu
Doğu ile ilgili algı ve tanımlamaların ilk kez antik eserlerde yer aldığını ve bunların da modern çağlara ait zihnî tasarımlara doğrudan etki ettiğini görmekteyiz.

Par çalanmanın, Kavganın ve Hegemonyanın Öteki Adı Ortadoğu
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’la son yüzyıldır kan ve gözyaşının tükenmediği Ortadoğu’yu konuştuk. Dünü, bugünü ve geleceğine dair Ortadoğu üzerine fikir ve görüşlerine başvurduğumuz sohbetin belki de en can alıcı noktası şu: Batı, yazdıklarıyla ve yaptıklarıyla Arapları hayal kırıklığına uğrattı.

Şebinkarahisar Dağındaki Dev Aslan
“Karadeniz’den Kazaklar çıkıp bu dağları geçip köyleri ve kasabaları yağmalamak için dağlara çıkmışlar. Hepsini dağlarda kaplanlar, kurtlar, ayılar ve diğer yırtıcı hayvanlar yırtıp helak etmişlerdir."

Şehzadenin Mutfağında Ne Pişerdi?
Şehzadelerin idari tecrübe kazanmak üzere gönderildikleri sancaklar sadece siyasî bakımdan değil, iktisadî ve kültürel açıdan da payitahta yakın olarak adeta ikinci bir payitaht özelliği kazanmıştı. Dolayısıyla, o devrin saray mutfağına ait bir masraf defteri, önemli bir kaynaktır.

Sarayın Dili Bir Başka İdi
Her adımında köklü bir kültürü gördüğümüz Osmanlı’da sarayda hayat farklı akardı. Oldukça sistematik ve müessesevî yapısında her faaliyet gibi ifadeler de sıradan değildi…

Osman Hamdi Bey’in Demiryolu Projesi (1895;)
2006; yılında hizmete giren, Kabataş’ı Taksim’e bağlayan füniküler hattının bulunduğu mahalde aynı şekilde füniküler demiryolu yapılması fikri günümüzden 111; sene önce, Osman Hamdi Bey tarafından ortaya atılmıştı...

Osmanlı Devleti’nin Tarih Yazıcıları-2
İkinci Bayezid Han devri, tarih yazıcılığının altın çağının başlangıcı olmuştur. Tarihçilik sağlam bir zemine oturtulmuş, sistemli bir tarih yazıcılığına geçiş başlamıştır.

Büyük Kalem Cenap Şehabettin
Büyük hacimde eserler yazmayan; ama elde ettiği şöhreti makale, mektup ve küçük çapta eserlerine borçlu olan Cenap için vakti gelip de aralarından ayrıldığı ırkdaşları, “edebî nesrin son büyük üstadı” yakıştırmasını yapacaklardı.

Ramazan Ayında Yerli Malı Fuarı
Sanayi ve ziraatin gelişmesi için kafa yoran bir Osmanlı sadrazamı, ticaret hayatının canlanması için memleket mallarının en azından iç piyasada satılması gerektiğini, bunun yolunun ise sanayi ve ziraat ürünlerinin tanıtımından geçtiğini ifade ediyordu.