Bu üründen 127 adet satılmıştır.

İstanbul'un İlimle Fethi // SAYI: 93 (Mayıs 2016)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

"Ey kuzey rüzgârı kalk! Arzuların kıblesi olan menzile doğru es!.. Padişahın huzuruna varınca ona de ki, cihan ilkin ecdadının faziletleriyle süslendi lâkin, bugün herkes seninle iftihar ediyor. Faziletin zirvesine ulaşmış senin gibi bir padişah az görülmüştür. Doğunun ve batının ilmi ve nuru senden parladı. Sünnet-i seniyyenin her tarafa yayılması senin gayretinle oldu…"

Fatih için söylenen bu sözler, sultan tarafından İstanbul’a davet edilen diğer pek çok âlim gibi davete icabet edip gelirken yolda sultanın vefat haberini alınca geri dönen, devrin meşhur âlimlerinden Molla Cami’ye ait. Osmanlılarda ilk tezkire müellifi Sehi Bey’in Sultan Mehmed için yazdıkları ise şöyle:

“Her çeşit latifeye hâil ve her nevi hünere mâil, hususan ehl-i ilim taifesine bir mertebede rağbet ve bir vechile iltifat ederdi ki bir padişah dahi etmemiştir. Bu sebeple her çeşit ilme tâlib ve râgıb olup okumaya canlar verirdi. İlme âşıktı… Ayasofya’da 1 Haziran 1453; günü kıldığı Cuma namazını müteakip âlim ve müderrislere, ‘yarın Ayasofya’da derse başlanacaktır’ buyurmuştur.”

Fatih’in ilme ve âlimlere olan hürmetini göstermesi cihetinden bu sözler kâfidir. Şunu da nakletmek isteriz ki bir vakıfnamesinde, bilhassa bu ilmî faaliyetler “büyük cihad” olarak zikredilir. İstanbul’un ilim ve kalemle fethini ve Fatih devri kütüphanelerini bu ay Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Prof. Dr. İsmail Erünsal beylerin kaleminden okuyacağız.

Selçuklu Anadolusu'nun ilk medresesi olan İplikçi Camii, Sultan İkinci Abdülhamid devri ricalinden Sadullah Paşa’nın pişmanlık mektubu, ilk hava şehitlerimiz ve Birinci Dünya Harbi'nin sonuna doğru Mayıs 1918;'de İstanbul’a gelen Avusturya-Macaristan imparatoru Karl’ın ziyareti bu sayıdaki yazılarımızı oluşturuyor.

Bu ay idrak edeceğimiz Mi'rac (3 Mayıs) ve Berât (21; Mayıs) kandillerinizi tebrik ederiz.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere…